رئولوژی آرد 6تیر 2018-07-07T12:10:25+00:00

دوره تخصصی بررسی رفتار رئولوژیکی آرد و خمیر با تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی

مدرس: دکتر سحر جزائری، Stefan Jansen    تاریخ: 6 تیر 1396